• Titularitat i identificació

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es posa de manifest que JARDINS GRÈVOL, SL, té el seu domicili social i fiscal al c / Montsià, 81 -08211- Castellar de Vallès amb el següent B58028697, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24062, Foli 160, Full B-63623 JARDINS GRÈVOL, SL és titular de l’domini d’internet www.grevol.com La direcció general de correu electrònic de contacte és grevol@grevol.com.

 • Condicions generals

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web. JARDINS GRÈVOL, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualssevol altres condicions particulars

 • Drets de la propietat Intelectual i Industrial

JARDINS GRÈVOL, SL és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de l’material publicat a la corresponent pàgina web del domini. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, imatges, codis font, continguts i altres elements. Tot això, amb excepció dels drets que no són propietat de JARDINS GRÈVOL, SL i que pertanyin als seus respectius titulars.

Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de la persona (des d’ara els usuari / s) que accedeix a la informació continguda en les pàgines web del domini de JARDINS GRÈVOL, SL, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de les pàgines web del domini  de JARDINS GRÈVOL, SL per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l’autorització escrita de JARDINS GRÈVOL, SL. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades, poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants de l’vigent Codi Penal.

 • Documents continguts a les Pàgines Web

Els documents i gràfics annexos als mateixos que es trobin ubicats a les pàgines web del domini de JARDINS GRÈVOL, SL podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de JARDINS GRÈVOL, SL.

JARDINS GRÈVOL, SL no garanteix la idoneïtat de el contingut d’aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respon quan tingui lloc aquesta falta d’idoneïtat -en supòsits com ara errors de caràcter tipogràfic, ni de la utilització que d’aquests documents faci el usuari receptor, el qual assumirà la totalitat de risc que puguin derivar de l’ús dels mateixos. JARDINS GRÈVOL, SL no serà responsable de les dades i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquesta utilització.

 • Enllaços amb Llocs de Tercers

JARDINS GRÈVOL, SL proporciona l’usuari l’accés a altres llocs web de tercers mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet amb què podrà ampliar les dades que se li ofereixen a les pàgines web del domini de JARDINS GRÈVOL, SL. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destinació, que es troben fora del control de JARDINS GRÈVOL, SL, per la qual cosa JARDINS GRÈVOL, SL no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni de el resultat obtingut per l’usuari a través d’aquests enllaços hipertextuals. Així mateix, JARDINS GRÈVOL, SL no respondrà dels links o enllaços ubicats en els llocs vinculats als quals facilita l’accés.

 • Àrees d’accés Restringit de les pàgines WEB

Determinades pàgines web dels dominis de JARDINS GRÈVOL, SL disposen d’un apartat d’accés restringit a usuaris registrats. Les condicions d’ús, responsabilitats i altres aspectes que es deriven de la utilització d’aquestes àrees són posades en coneixement dels usuaris en el moment del seu registre.

 • Limitació de Responsabilitat

En cap cas JARDINS GRÈVOL, SL, els seus proveïdors o tercers reflectits en les pàgines web del dominis seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent-hi, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o interrupció de negoci ) que resultin de l’ús, impossibilitat d’ús o dels resultats de l’ús de les pàgines web del domini, qualsevol pàgina web connectada a aquestes o dels materials o informació continguda en qualssevol d’aquestes pàgines, ja es basi aquesta responsabilitat en garantia , contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s’hagi avisat o no sobre la possibilitat d’aquests danys. Si la utilització per l’usuari dels materials o informació de les pàgines web del domini porta amb si la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l’equip o dades, aquest usuari serà responsable d’aquests costos.

 • Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial determinada per la legislació aplicable.

 1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES JARDINS GRÈVOL, SL
 • Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de JARDINS GRÈVOL, SL L’objectiu d’aquesta política és explicar com JARDINS GRÈVOL, SL tractarà les dades personals que puguin ser recollides per JARDINS GRÈVOL, SL. Les seves dades personals seran tractades de forma confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s’explica a continuació en el present document.

 • Compromís amb la Privacitat

JARDINS GRÈVOL, SL està plenament compromesa amb el compliment de la normativa vigent en cada moment, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 679 / 2.016, així com, Llei Orgànica 3 / 2.018 relativa a la protecció de dades de caràcter personal i drets digitals. Per això, l’entitat ha pres la determinació d’implementar els següents principis, sent la privacitat la base en la qual es configuren tots els tractaments:

* La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats.

* Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.

* Tractarem les dades personals que siguin estrictament necessaris per al compliment de les obligacions i l’exercici de drets específics en l’àmbit de l’Dret laboral i de la seguretat i protecció social. Finalment, podrem tractar les dades si disposem del seu consentiment explícit per a determinats serveis.

* Es compartiran les dades amb aquells proveïdors que ens prestin un servei i actuïn com a encarregats de tractament, o amb aquells que, prèviament, l’hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment.

 • Finalitats dels tractaments

JARDINS GRÈVOL, SL recull les seves dades personals per a poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis que vostè pugui necessitar. En concret tractem les seves dades personals amb les finalitats següents:

* Per oferir accés als espais restringits de la nostra pàgina web.

* En relació a les empreses associades, donar compliment a les obligacions contingudes en el conveni d’associació

*  Serveixin de base de presentació en cas d’una reclamació en virtut dels serveis objecte.

*  Poder atendre les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d’atenció o comunicació corporatius i posar-nos en contacte amb vostè per solucionar-les.

* Per millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut.

El Titular garanteix el compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3 / 2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades. Quan li siguin sol·licitats dades personals a través d’aquest lloc web, l’Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat de la persona sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per exercir els seus drets d’acord amb el que disposa l’esmentada Llei Orgànica de PD i GDD 3 / 2.018.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a JARDINS GRÈVOL, SL qualsevol modificació de les mateixes amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades. JARDINS GRÈVOL, SL es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L’emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l’èxit dels serveis posats a disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar totes les dades o ser aquests inexactes, JARDINS GRÈVOL, SL no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a JARDINS GRÈVOL, SL qualsevol modificació de les mateixes amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades. JARDINS GRÈVOL, SL es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L’emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l’èxit dels serveis posats a disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar totes les dades o ser aquests inexactes, JARDINS GRÈVOL, SL no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

 • Duració del tractament i termini de conservació

En JARDINS GRÈVOL, SL tenim el compromís de tractar les dades personals mentre responguin a les finalitats anteriorment assenyalades i puguem oferir-li un servei de qualitat mitjançant el seu tractament.

Per això, farem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals, tot això sense detriment de les obligacions legals.

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades l’informarem de el termini previst de tractament i / o conservació de les seves dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens demani que eliminem les seves dades, podrem conservar-los i mantenir-los, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir les nostres obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

 • Exercici de drets i reclamacions davant l’ AEPD

L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i / o portabilitat dirigint-se a l’correu electrònic grevol@grevol.com o bé per correu a la següent adreça: c / Montsià, 81 -08211- Castellar de Vallès . Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva pàgina web: www.aepd.es

 • Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les seves dades personals són molt importants per a nosaltres, i ens comprometem a tractar-los amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, JARDINS GRÈVOL, SL declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

 • Xarxes Socials

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells hem creat diferents perfils en JARDINS GRÈVOL, SL.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat d’unir-se a les pàgines o grups que JARDINS GRÈVOL, SL tingui en diferents xarxes socials.

No obstant això, ha de tenir en compte que, llevat que li sol·licitem les seves dades directament, les seves dades pertanyen a la Xarxa Social corresponent, pel que li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, així com s’asseguri de configurar els seus preferències pel que fa a el tractament de les dades.

 1. POLÍTICA DE GALETES DE JARDINS GRÈVOL, SL
 • ¿Què són las galetes? – Definició

Una galeta és un fitxer que es descarrega en el seu equip (per exemple, un ordinador, un telèfon mòbil o una Tablet) a l’accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

 • ¿Por què són importants las galetes?

Les galetes són útils per diversos motius. Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a les seves preferències, com ara emmagatzemar la seva preferència d’idioma. A més, ajuden els responsables dels llocs web a millorar els serveis que ofereixen, gràcies a la informació estadística que recullen a través d’elles.

 • Tipus de galetes que es poden utilitzar i classificació

Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Són imprescindibles per a un ús normal de la pàgina. Per exemple, identificar la sessió, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a les parts web d’accés restringit, etc.

Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir a el servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a el servei, etc.

Galetes d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la pàgina web. Per això s’analitza la seva navegació per les seccions de la pàgina per tal de millorar els seus continguts de forma contínua.

Galetes de sessió: Aquestes galetes romanen actives únicament durant el temps d’ús per part de l’usuari. No emmagatzema cap dada en el seu navegador o disc dur. És interessant des del punt de vista d’anàlisi de la navegació i oferir millor experiència mesura que es va estudiant el mercat.

Galetes permanents: A diferència de les anteriors, aquestes galetes sí que s’emmagatzemen en el navegador i s’activen cada vegada que es realitza una nova visita. Tenen una data d’expiració concreta i després de sobrepassar aquesta data ja no serveixen, tret que tornem a mostrar l’avís a l’usuari i el torni a acceptar.

Galetes publicitàries: Aquestes galetes estudien el comportament dels usuaris per poder oferir-los després publicitat relacionada amb el que se suposa interessa al seu perfil.

Galetes pròpies: Són les galetes pròpies de l’editor de la pàgina web. És a dir les mateixes que presten el servei a l’usuari de la web pròpia.

Galetes de tercers: Són les galetes que s’instal·len per una altra entitat que no és l’editor de el lloc, sinó per una altra entitat que tracta les dades a través de les galetes. Per exemple Google Analytics.

La següent taula mostra, de forma resumida, les galetes que utilitzem a la nostra pàgina web o a les Apps per a dispositius mòbils:

Galetes de tercers           (la informació recollida a continuació ha estat facilitada per tercers)
Galetes Informació Finalitat Output
Google Analytics Activitat a la web i temps de navegació Aquestes galetes s’utilitzen per recollir informació sobre l’ús de la nostra pàgina web per part dels visitants. Utilitzem la informació per elaborar informes i per millorar el lloc. Les galetes recopilen informació de forma anònima, que inclou, entre altres, el nombre de visitants a el lloc, el lloc de procedència a el lloc dels visitants i les pàgines visitades. Veure
 • ¿Com desactivar o eliminar les galetes?

Al navegar i continuar en la nostra pàgina web o en la instal·lació de les nostres apps per a dispositius mòbils pot estar consentint l’ús de les galetes a les condicions contingudes en la present Política de Galetes.