JARDINS GRÈVOL S.L., ha estat una empresa amb mentalitat ecològica des del seu naixement. En tots els seus projectes sempre ha tingut en compte l’entorn que l’envolta i ha intentat respectar al màxim aquest entorn, amb l’ús de materials naturals en els seus treballs i reduint, en la mesura que la feina ho permeti, l’aplicació de productes químics o matèries que malmetin els paisatges naturals d’on s’han extret.

Un clar exemple d’això el tenim en que les restes de poda les triturem personalment per tal de poder elaborar un producte resultant aplicable als nostres jardins.

S’ha tingut molt en compte també el tema de les deixalles, sempre dutes a abocadors controlats i a ser possible reciclades per ulteriors aplicacions.

Un darrer tema que últimament estem potenciant és l’execució de jardins de baix manteniment i de baix consum hídric. Vivim en una societat en la qual els consums d’aigua moltes vegades ens desborden.

Per tots aquests motius, fa uns anys hem iniciat una manera de treballar que potencia el jardí de baix manteniment.

Cal deixar clar que sempre existirà el manteniment i uns mínims consums d’aigua, però amb el nostre decàleg procurem reduir al màxim aquests aspectes.

Decàleg de JARDINS GRÈVOL SL, per una jardineria de baix manteniment:

1.    Utilitzar material vegetal adequat a la zona on estem fent el jardí.

2.    El material vegetal ha de ser autòcton i que no hagi estat “educat” amb massa aigua.

3.    Utilitzar el substrat que més aigua pot retenir a la zona en la que ens trobem.

4.    Les terres seràn de qualitat i sense llavors de males herbes per evitar competències futures amb plantes adventícies.

5.    Aplicar restes de poda triturades (mulch) o àrids, al damunt de la zona enjardinada per evitar evapotranspiració.

6.    Utilitzar, si és viable, plàstics degradables per aconseguir el mateix objectiu que amb el mulch.

7.    Instal·lar sempre xarxa de reg automàtitzat, que ens estalviaran aigua.

8.    Repassar dins del manteniment la xarxa de reg per evitar fuites.

9.    Plantar arbrat de fulla perenne i fulla caduca per aconseguir microclimes adequats.

10.  Plantar amb densitats adequades, ni massa separades ni massa juntes per evitar competències.

Política ambiental

Jardins Grèvol S.L., empresa dedicada a Disseny, Construcció i Manteniment de Parcs i Jardins, manifesta que:

L’organització i la direcció de l’empresa es marca com a meta prioritària estratègica la protecció del Medi Ambient, millorant continuadament les seves pràctiques ambientals, utilitzant, sempre que sigui possible amb resultats de qualitat acceptable i econòmicament viable, les millors tècniques existents.

Per assolir aquesta meta, tota l’organització de l’empresa amb la seva direcció al capdavant es compromet a les següents línies d’actuació:

  1. Complir en tot moment i superar quan sigui possible la legislació vigent ambiental en el desenvolupament de les diferents activitats, establint els seus propis criteris i normes allà on no n’hi hagi. Així com complir amb altres requisits aplicables i que l’Empresa subscrigui.
  2. Optimitzar i promoure l’eficiència de consum de matèries primeres, prioritzant el disseny de jardins autòctons amb baix manteniment i consum hídric.
  3. Emprar productes ecològics o no contaminants en els tractaments fitosanitaris així com reduir en la mesura del possible la seva aplicació.
  4. Tenir especial cura amb els recursos hídrics i promoure allà on faci falta el reg, l’automatització amb sistemes de baix consum. Transmetre la cultura de l’aigua i influenciar positivament en l’opinió del client.
  5. Potenciar la reutilització o reciclatge de materials o subproductes i optimitzar el tractament adequat dels residus.
  6. Establir els canals de comunicació necessaris per sensibilitzar i formar en matèria ambiental al personal de l’empresa.
  7. Controlar i revisar periòdicament el Sistema de Gestió Ambiental, i establir objectius i fites de forma que es garanteixi el procés de millora continuada en les actuacions de protecció ambiental.

La Política Ambiental és coneguda per tot el personal de l’empresa i és revisada de forma continuada, com a mínim anualment, per la Direcció General, en funció de l’evolució de les nostres activitats, del marc legislatiu, de la sensibilitat social i de les auditories ambientals realitzades.